Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 24/5/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Đợt thi: 24/5/2020

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 

Xem và tải danh sách cấp chứng chỉ