Đăng ký ôn và thi chuẩn đầu ra


  Tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra ICTU
  Chứng chỉ IELTS
  Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03)
  Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (Thông tư 03)
  Chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS
  Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL