Category: Kết quả thi

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 17/10/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 17/10/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 03/10/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 03/10/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 18/4/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 18/4/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 28/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 28/3/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 07/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 07/3/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 29/11/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 29/11/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 25/10/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 25/10/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 10/10/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 10/10/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 20/9/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 20/9/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 06/9/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 06/9/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công