Category: Kết quả thi

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 27/8/2023

Link xem KQ Thi Tin học ngày 27.8.2023: https://bit.ly/409Kwgu

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 28/5/2023

Link xem kết qủa thi: https://bit.ly/3rWiBUV

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 16/4/2023

http://Link xem kết quả: https://bit.ly/49adeC0

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 05/3/2023

QĐ công nghận KQ và DS CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 05/3/2023 Địa điểm thi:

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 12/2022

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2022

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 17/10/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 17/10/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 03/10/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 03/10/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 18/4/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 18/4/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 28/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 28/3/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công