Đăng ký học Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Quản lý, Chuẩn CDNN

Giảng viên (hạng III)Giảng viên chính (hạng II)Giảng viên cao cấp (hạng I)

Giáo viên THPT hạng IIIGiáo viên THPT hạng IIGiáo viên THPT hạng I
Giáo viên THCS hạng IIIGiáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng I
Giáo viên Tiểu học hạng IIIGiáo viên Tiểu học hạng IIGiáo viên Tiểu học hạng I
Giáo viên Mầm non hạng IIIGiáo viên Mầm non hạng IIGiáo viên Mầm non hạng I

Lãnh đạo quản lý cấp Phòng
QLNN ngạch Chuyên viênQLNN ngạch Chuyên viên chính

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viênNghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cơ sở GDNN