Đăng ký thi chứng chỉ Tin học


Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Thông tư 03)
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (Thông tư 03)
Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3
Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS
Chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL