Category: Kết quả thi

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 07/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 07/3/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 29/11/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 29/11/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 25/10/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 25/10/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 10/10/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 10/10/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 20/9/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 20/9/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 06/9/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 06/9/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 23/8/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 23/8/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 02/8/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 02/8/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 12/7/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 12/7/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 21/6/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 21/6/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công