Category: Kết quả thi

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 23/8/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 23/8/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 02/8/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 02/8/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 12/7/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 12/7/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 21/6/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 21/6/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 07/6/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 07/6/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 24/5/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 24/5/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ tin học cơ bản – Đợt thi 10/5/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 10/5/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 12/01/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 12/01/2020 Địa điểm thi: Trường ĐHCNTT&TT Link xem

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 01/12/2019

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt Thi: 01/12/2019 Địa điểm thi: Trường ĐHCNTT&TT Link xem

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 24/11/2019

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt Thi: 24/11/2019 Địa điểm thi: Trường ĐHCNTT&TT Link xem