Danh sách cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 01/12/2019