Danh sách cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 24/11/2019