Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 12/01/2020