Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Đợt thi 12/01/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Đợt thi: 12/01/2020

Địa điểm thi: Trường ĐHCNTT&TT

Link xem tại đây: Danh sách cấp chứng chỉ – đợt thi ngày 12/01/2020